Mission Statement

אילו תכנית הרשע הייתה נוחלת הצלחה, היו המדענים האלה נרצחים גם הם, בדיוק כמו אחינו ואחיותינו האחרים. עם זאת, הם הצליחו להימלט, ולענות לחושך עם מילים המעניקות חיים. הם בנו ארמון ממחשבותיהם, וזה הפך לביתם. בחסדם האדם והאנושות ממשיכים להתקיים.